Lũy Thừa – Lôgarit

Bài tập Hàm số lũy thừa – mũ – logarit Online

Bài tập Hàm số lũy thừa – mũ – logarit Online CÓ Giải Chi Tiết chia làm các dạng bài tập với 3 cấp độ [5-6] [7-8] [9-10] điểm để ôn luyện

[Tất tần tật] đề thi Online chuyên đề: Lũy Thừa – Mũ – Logarit

[Tất tần tật] đề thi Online: Ôn thi Đại Học

Nhóm trao đổi kiển thức: Group Facebook Toán Thầy Định

Chuyên đề Lũy Thừa – Hàm số Lũy Thừa

Bài tập mức độ từ 5 – 8 điểm Bài tập mức độ từ 9-10 điểm
Đang cập nhật Đang cập nhật

Chuyên đề Hàm số mũ – Hàm số Logarit

Bài tập mức độ [5 – 6] điểm Bài tập mức độ [7 – 8] điểm Bài tập mức độ [9 – 10] điểm
Đề [5-6] Khảo sát hàm số mũ, logarit Đề [7-8] Tính đạo hàm mũ – logarit Đề [9-10] Tính toán liên quan đến logarit dùng đẳng thức
Đề [5-6] Tìm đạo hàm Đề [7-8] Tìm tập xác định hàm số mũ – logarit Đề [9-10] Sử dụng phương pháp hàm số (hàm đặc trưng) giải các bài toán logarit
Đề [5-6] Tìm tập xác định Đề [7-8] Khảo sát hàm số mũ, logarit Đề [9-10] Bài toán tìm giá trị lớn nhất – giá trị nhỏ nhất mũ – loagrit
Đề [7-8] Bài toán thực tế

Chuyên đề Phương trình Mũ – Logarit

Bài tập mức độ [5 – 8] điểm Bài tập mức độ [7-8] điểm Bài tập mức độ [9-10] điểm
[5-6] PT mũ – Phương trình cơ bản [7-8] Phương trình logarit – Dạng đặt ẩn phụ
[5-6] PT mũ – Biến đổi đưa về dạng cơ bản [7-8] Phương trình logarit – Dạng đưa về cùng cơ số [9-10] Phương trình logarit chứa tham số
[5-6] PT Logarit – Phương trình cơ bản [7-8] Phương trình logarit – Dạng hàm số, đánh giá [9-10] Phương trình kết hợp của mũ và logarit chứa tham số
[5-6] PT Logarit – Biến đổi đưa về phương trình cơ bản [7-8] Phương trình logarit – Dạng mũ hóa
[7-8] Phương trình mũ – Dạng đặt ẩn phụ
[7-8] Phương trình mũ – Dạng đưa về cùng cơ số
[7-8] Phương trình mũ – Dạng hàm số, đánh giá
[7-8] Phương trình mũ – Dạng logarit hóa
[7-8] Phương trình tổ hợp mũ và logarit

Chuyên đề Bất phương trình Mũ – Logarit

Bài tập mức độ [5 – 6] điểm Bài tập mức độ [7 – 10] điểm Bài tập mức độ [9 – 10] điểm
[5-6] Bất phương trình logarit [7-10] Bất phương trình Mũ [9-10] Phương trình Logarit chứa tham số
[5-6] Bất phương trình mũ [7-10] Bất phương trình Logarit [9-10] Phương trình Mũ chứa tham số
[9-10] Phương trình nhiều ẩn

DMCA.com Protection Status