Bài tập luyện thi Nguyên hàm tích phân theo cấp độ

Một số lưu ý:

Nhận biết – Thông hiểu ( NB-NT ): Mức 5-6 điểm

Vận dụng: Mức 7-8 điểm

Vận dụng cao: Mức 9-10

Tính nguyên hàm bằng phương pháp đổi biến

Đề 1: 40 câu Tính nguyên hàm bằng phương pháp đổi biến (NB-TH)

Đề 2: 30 câu Tính nguyên hàm bằng phương pháp đổi biến (Vận Dụng)

Đề 3: 20 câu Tính nguyên hàm bằng phương pháp đổi biến (Vận Dụng Cao)

Đề ….

Bài tập phần Tích Phân

Đề 1: 20 Bài tập Tích Phân (NB-TH) 15/01/2021

Đề 2: 10 Bài tập Tích Phân (Vận dụng cao) 17/02/2021

Đề 3: 10 Bài tập Tích Phân (Vận dụng) 21/03/2021

Đề 4: 30 Bài tập Tích Phân (NB-TH) 15/04/2021

Bài tập phần Ứng dụng Tích Phân

Đề 1: 40 Bài tập Ứng Dụng Tích Phân (NB-TH) 07/02/2021

Đề 2: 30 Bài tập Ứng Dụng Tích Phân (NB-TH) 11/02/2021

Đề 3: 20 Bài tập Ứng Dụng Tích Phân (Vận dụng) 17/03/2021

Bài tập phần Tích Phân Hàm Ẩn

Đề 1: 20 Bài tập Tích Phân Hàm Ẩn (NB-TH) 01/02/2021

Đề 2: 40 Bài tập Tích Phân Hàm Ẩn (NB-TH) 05/02/2021

Đề 3: 16 Bài tập Tích Phân Hàm Ẩn (Vận dụng) 07/02/2021

Đề 4: 9 Bài tập Tích Phân Hàm Ẩn (Vận dụng cao) 17/02/2021